100647005651921 G-YBPLBW4F2H
top of page

ในการพิมพ์

ร้านขายกัญชาพรีเมี่ยม

PTWEED - ร้านกาแฟ

โดย ปายตูม
73/1 ถนนหมู่บ้านตะเกียบ หนองแค
77110 หัวหิน
ประเทศไทย

มือถือ: +66 (0) 64 279 54 24
อีเมล์: ptweedhuahin@gmail.com
www.ptweedhuahin.com
กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนาม: นางสุกัญญา ศรีวิเศรษฐ์

ใบอนุญาตผู้ค้าปลีกกัญชา
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • TripAdvisor
  • Youtube
  • Whatsapp
bottom of page